Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Handledning

När man som grubblare söker definitioner på olika termer och begrepp, är begreppet 'handledning' tämligen svårdefinerat, och inte entydigt. 

För en yrkesperson som kommer i kontakt med utövande av handledning helt eller delvis som sitt yrke, kan det på grund av den lösa definitionen i begreppet därför viktigt att metakognintivt och kontinuerligt reflektera över vad handledning egentligen är, vad det innebär och åtminstone vad det inte borde innebära. Ytterligare kan det vara orsak att återkommande begrunda vem eller vilka som egentligen handleds, av vem och varför. Under vilka former är det önskvärt att handledning sker, vad är de egentliga fördelarna med det hela, finns det risker förknippade med handledningen eller det som den kan resulterar i, etc.

För ledare, handledare (eller andra svårdefinierade typer som känner sig träffade) är det oberoende av vikt att känna till skillnader mellan begreppen handledning, coaching, ledarskap, utbildning och att i synerhet känna igen tecken för att klart kunna identifiera var gränsen går mot var formen lutar mot terapi. Där ska definitivt en helt annan yrkesgrupp vid behov ta över. Problematisering av ordet handledning leder en, åtminstone utgående från facklitteratur, till definitioner som nära kan liknas vid konsultering och mentoring. Handledning ter sig exempelvis ha mera långsiktiga och öppna mål och agenda än exempelvis coaching.

Jag kommer att över tid fortsätta denna serie av egenreflektion kring ämnet, och avrundar nu med att konstatera att handledning är ett pedagogiskt verktyg,
att yrkeshandledning har konstaterats behövas i arbetslivet och att det är en del av arbetslivet. Jag syftar här till yrkesmässig handledning, i sammanhang där handledning sker av en yrkesperson till en annan yrkesperson (eller flera) i ett viss kontext, denna definitionen har presenterats av åtminstone Sidsel Tveiten 2009. Jag gör det omedelbara konstaterandet, att så nära inpå som i standarden för elarbetssäkerhet (SFS 6002) kan motsvarande parallella tankegång hittas ibruktaget i praktiken. 
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA