Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. I hjärta och själ är jag det fortfarande. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher.  By heart  and soul I still am. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Teksti Pedagogilehdessä 2016-1

PEDAGOGI 1-2016 [Haaga-Helia Ammatillisen opettajalorkeakolun sidosryhmälehti, sivu 7

Ammatilliset opettajaopiskelijat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta pääsivät viikoksi vaihtamaan tietoja ja käytänteitä ja vertailemaan ammatillisten koulutuksien ja oppimisen haasteita eri Pohjoismaissa.

Teksti | Niklas Rosenblad

Nordic Master kurssimatka oli hieno elämys, sillä Norja on aina tuntunut kiinnostavalta. Kurssin aikana keräsin paljon asioita jälkeenpäin mietittäväksi. Samalla sidottiin myös tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä siteitä muualla Pohjoismaissa toimiviin opettajiin sekä koulutusalan ammattilaisiin. Luennot olivat mielestäni onnistuneita, luennoitsijat osaavia ja alansa huippuosaajia jokainen. Kurssiviikon aikana eri ryhmätyöt ja reflektiiviset keskustelut antoivat hyvän pohjan lopputekstin laatimiselle.

Samat arvotaustat, eri toimintamallit
Alussa esitetty tutkimustulos osoitti, että kaikki koulutuksen mallit seurauksineen (sosiokulttuuriset, sosioekonomiset) on sidottu kyseisen maan historialliseen ja kultttuurisen taustaan sekä vallitsevan poliittiseen kontekstiin. Siksi jossain toisessa Pohjoismaassa hyvinkin toimivaa koulutuksen mallia, opintosuunnitelmaa tai työssäoppimisen järjestelyä ei voida suoraan implementoida toiseen maahan, vaikka maiden keskinäiset arvotaustat ja toimintamallit näennäisesti olisivatkin samankaltaiset. Lopputulos voi silti olla täysin päinvastainen.

Keskustelimmekin paljon siitä, millaisia asioita kannattaisi eri maissa opettaa koulussa ja mitkä kokonaisuudet puolestaan kuuluisivat työssä oppimiseen. Lähtökohtana pohdiskelussa oli, että ammatillisten oppijoiden tulisi kokea aiheet ja aineet merkityksellisinä, jotta oppimisen seurauksena olisi asioiden ehjä ja syvällinen ymmärrys.

Pohdimme myös, mitkä asiat saattavat eri malleissa nousta esiin haasteena tai riskinä. Eri Pohjoismaissa lähestytään samankaltaisia ongelmia eri kulmista ja mitataan korjausliikkeiden seuraukset eri mittaustavoilla. Siksi tulokset myös eroavat eivätkä ole keskenään erityisen vertailukelpoisia. 

Onnistuvatko jatko-opinnot?
Keskusteluun nousi myös yleisten ja ammatillisten aineiden integraation mahdollisuus eri kurssiblokeissa sekä opiskelukokonaisuuksissa.
Siinä tulivat esiin maiden väliset erot muun muassa työssä oppimisen järjestelyissä, koulutuksien kestoissa sekä pätevöitymisessä tutkinnon pohjalta jatko-opintoihin (korkeakouluissa tai yliopistoissa).
Merkityksellistä Suomessa on, että ammatillinen tutkinto avaa ovet, tai ainakin jättää ne auki korkeakouluopintoihin. Meillä ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto rinnastetaan samalle tasolle, mikä on harvinaista.

PEDAGOGI comprKaikkien opintojen tarkoitushan tulisi olla se, että niillä saavutetaan merkityksellinen, holistinen ja syvään vaikuttava oppiminen, jonka myötä oma identiteetti kehittyy ja ammattiosaamisen kasvu mahdollistuu. Tässäkin löydettiin eroja. Suomessa voidaankin olla ylpeitä ammatillisen koulutuksen tasosta, maineesta ja sen arvostuksesta.

Todettiin myös, että alasta riippumaton ammattiosaaminen kokonaishallinnan näkökulmasta (=kompetenssi), perustuu teorioiden, käsitteiden ja kielen ymmärtämiseen ja työtehtävien ja -prosessien hallintaan, kriittisen ajattelutavan käyttöön, asenteeseen ja työmoraaliin. Ei niin, että jokin teorian ymmärtämisen merkitys korostuisi liikaa yli työmomentin hallitsemisen, tai toisinpäin.

Näitä asioita mietiskellen saatiin kurssin aikana dialogissa vaihtaa kokemuksia, ilonaiheita ja toiveita eri maiden opettajien kanssa. Toivoisin näkeväni kurssiin jonkinlaista jatkumoa, ja näillä sanoilla haluan kurssia lämpimästi suositella muillekin!